Covid-19

Beste cliënten,

Het coronavirus introduceert het ‘nieuwe normaal’ in onze samenleving en dus ook in mijn kantoor.

Vanaf 18 mei 2020 werk ik niet langer meer met gesloten deuren.

Om zowel uw als mijn veiligheid te garanderen, werd de werking van het kantoor als volgt bijgestuurd:

1. Ik blijf nog altijd bereikbaar per telefoon of mail.

2. Voor consultaties en besprekingen van uw dossier zal ik maximaal   gebruik  maken van virtuele gesprekken via Skype, Zoom, Whats-app of Whereby. Ik verzoek u dan ook hier maximaal gebruik van te maken.

3. Indien een virtueel gesprek voor u te moeilijk is, is een fysiek gesprek op kantoor mogelijk mits naleving van de volgende maatregelen:

Fysieke gesprekken zijn uitsluitend mogelijk op afspraak.  Zonder afspraak kan u niet op kantoor terecht.

Een gesprek neemt maximaal 1 uur in beslag.

Het kantoor is voorzien van plexischermen en ontsmettende handgel, het schrijfgerief wordt eveneens voor u ontsmet.

De ruimte wordt na ieder bezoek van een cliënt ontsmet.

U dient zich te voorzien van een mondmasker.

U raakt geen klinken aan.

U ontsmet de handen bij het binnenkomen van het kantoor.

Toiletbezoek dient te worden vermeden tenzij het niet anders kan. In dat geval volgt u de specifieke instructies die in de toiletruimte zijn geafficheerd.

We bewaren de social distance van 1,5 m.

Indien u ziek bent, koorts heeft, hoest of niest, blijft u thuis en annuleert u de afspraak.

4. Indien u enkel stukken dient binnen te brengen, deponeert u die gewoon in de brievenbus in een omslag met uw naam erop.

Zoals steeds is het mijn taak als advocaat en bemiddelaar om u met raad en daad bij te staan. U kan rekenen op mijn flexibiliteit en engagement om u de service te blijven verlenen die u van mij gewoon bent en die u verdient.

Ik dank u voor uw begrip in deze moeilijke tijden en hoop dat u en uw naasten gezond mogen blijven.

 

Chantal

 

Mesures Coronavirus

 

Chers clients,

Le coronavirus introduit la ‘nouvelle normalité’ dans notre société et ainsi également dans mon cabinet.

A partir du 18 mai 2020 le cabinet ne fonctionnera plus à  bureau fermé.

Afin de garantir ma propre ainsi que votre sécurité, j’ai adapté le fonctionnement du cabinet comme suit:

1. Je reste toujours joignable par téléphone ou par e-mail.

2. En ce qui concerne les consultations et discussions concernant vos dossiers, je continue à encourager les conversations virtuelles par Skype, Zoom, Whats -app ou Whereby. Je vous prie dès lors d’utiliser de préférence ces moyens virtuels.

3. Pour les conversations qui doivent nécessairement avoir lieu dans mon bureau, je vous prie de tenir compte des mesures suivantes:

Les discussions physiques ne sont possible que sur rendez-vous préalable. Sans rendez-vous, je ne peux pas vous recevoir.

Chaque rendez-vous est limité à une durée de 60 minutes.

Des écrans en plexi sont installés dans le bureau. Un gel désinfectant est prévu afin de vous permettre de désinfecter vos mains ainsi que le matériel d’écriture.

Le bureau sera désinfecté après chaque visite d’un client.

Je vous prie de vous munir d’un masque buccal.

Vous ne toucher pas aux poignées.

Vous vous désinfectez les mains à l’entrée du cabinet.

Vous évitez la visite des toilettes sauf en cas d’urgence et vous respectez les consignes affichées.

Nous gardons la distance sociale de 1,5 m.

Si vous êtes malade ou en cas de toux, éternuements ou fièvre, vous restez chez vous et vous annulez le rendez-vous.

4. Si vous devez seulement apporter des documents, vous les déposez dans la boîte aux lettres dans une enveloppe prévue de votre nom.

Comme auparavent, je continue à remplir mon rôle d’avocat ou médiatrice afin de vous conseiller et vous assister. Vous pouvez compter sur ma flexibilité et mon engagement de vous garantir le service habituel, que vous méritez.

Je vous remercie pour votre compréhension dans cette période difficile et j’espère que vous et vos proches resteront en bonne santé.

Chantal